Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Agis Nieuwsbrief 11

afdrukken
IJBURG, WIJK ZONDER SCHEIDSLIJNEN

E-mailnieuwsbrief voor betrokken organisaties
Verschijnt maandelijks onder auspiciŽn van AGIS
Nummer 11, 20 juni 2003


Inhoudsopgave:
  • Bouwgaranties voor IJburg
  • Zorgcentrum Steigereiland getemporiseerd
  • Studiemiddag productgroep 5
  • Jeugdgezondheidszorg op IJburg
  • Aanbod aangepaste woningen onder de loep
  • BurgerIJ: IJburg voor iedereen
  • Nieuwe coŲrdinator Alcides
  • Zorgcentrum?
  • Foutje

Deadline juninummer: 11 augustus 2003.
Voor tips of informatie voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ans RŲling, telefoon 06 - 2000 2896 of mailen naar ans.roling@planet.nl


Redactioneel
De zomermaanden staan voor de deur en dus komt er leven op IJburg. Dat lijkt een vreemde uitspraak maar de komst van het IJburg strand zal op mooie zomerdagen tot veel reuring op Haveneiland west leiden. Het strand, met daarop een echte strandtent Blijburg aan Zee genaamd, trok bij de opening op 2e Pinksterdag 20.000 bezoekers. Een aantal van hen nam de moeite om de huizen te bekijken en de informatiestands te bezoeken. Ander goed nieuws komt van het projectbureau IJburg. Er zijn bouwgaranties afgesproken met de bouwconsortia. In deze nieuwsbrief vindt u de aantallen woningen die in de komende jaren zullen worden gebouwd. Eindelijk een fundament voor de zorgaanbieders en andere ondernemers om hun bereke-ningen en prognoses op te stoelen. Hopelijk bieden deze cijfers ook genoeg grond om de problemen rond de finan-ciering van het (tijdelijke) wijkzorgcentrum op te lossen. De laatste berichten over de start van de basiszorgverlening luiden, dat die mogelijk per 1 januari 2004 van start zou gaan. De besprekingen zijn nog in volle gang. Na de zomer meer nieuws hierover. Met dit hoopgevende nieuws kunnen we met een gerust hart het zomerreces in stappen. In september melden wij ons weer om met frisse moed verslag te doen van de ontwikkelingen op IJburg.

Bouwgaranties voor IJburg
Na alle pessimistische geluiden over de voortgang van de woningbouw op IJburg zijn er nu twee belangrijke doorbraken te melden. Allereerst heeft de gemeente met de consortia IJburg een contract afgesloten voor het Haveneiland oost. In dit contract is afgesproken dat 50 procent van het woningbouwprogramma op het Haveneiland oost (naar verwachting vooral sociale huur en middensegmentwoningen) uiterlijk 1 oktober 2007 in aanbouw is genomen. Ten tweede hebben de consortia IJburg voor een aantal bouwblokken op het Haveneiland west een bouwgarantie gegeven. Dit betekent dat in 2003 nog zeker zes grote bouwblokken in aanbouw genomen worden. Gecombineerd met de op gang komende woningbouwproductie op het Steigereiland zijn op basis van genoemde afspraken de volgende oplevergegevens (aantallen woningen) reŽel:


200320042005200620072008200920102011Totaal
Haveneiland west4308001000600400 3830
Steigereiland 200450500500200150 2000
Haveneiland oost 100400500500600600 2700
Totaal per jaar43080012001150150014007007506008530
Cumulatief4301230243035805080648071807930 85308530


Naast harde toezeggingen hebben de consortia ook een aantal voornemens uitgesproken die wellicht tot een nog iets gunstiger beeld kunnen leiden. In dit positieve scenario ziet de oplevering van woningen op IJburg de komende periode er als volgt uit:

200320042005200620072008200920102011Totaal
Haveneiland west43010001650750 3830
Steigereiland 200450650500100 2000
Haveneiland oost 1005008001000300 2700
Totaal per jaar430100019501300115013001100300 8530
Cumulatief4301430338046805830713082308530 8530

Informatie: Lia de Lange, Projectbureau IJburg


Zorgcentrum Steigereiland getemporiseerd
Op Haveneiland west zal het eerste zorgcentrum gerealiseerd worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium, maar de start bouw wordt opgehouden door de financieringsproblematiek bij de daadwerkelijke afname. Om de financieringsproblematiek niet te verergeren hebben projectbureau IJburg
en de Stichting IJzorg afgesproken dat het zorgcentrum op het Steigereiland in de tijd naar achter wordt geschoven. Het zorgcentrum wordt pas gerealiseerd als er voldoende patiŽntenaanbod is. De gemeente maakt, in overleg met de stichting IJzorg, een ruimtelijke reservering voor het zorgcentrum in de stedenbouwkundige deelplannen. Dat betekent dat het zorgcentrum op het Haveneiland west voorlopig het enige zorgcentrum zal zijn op IJburg.

Informatie: Lia de Lange, Projectbureau IJburg

Studiemiddag Dagstructurering, vrije tijd, educatie en werk
Hoe geef je producten als dagstructurering, vrije tijd, educatie en werk vorm volgens de filosofie van IJburg wijk zonder scheidslijnen? Die vraag stond centraal tijdens een studiemiddag georganiseerd door Alcides en het Consortium, de partijen die voor deze productgroep verantwoordelijk zijn. Ze presenteerden de stand van zaken in de gedachtevorming en nodigden de aanwezige vertegenwoordigers van cliŽnten, collega-zorgaanbieders, zorgverzekeraar, politie en andere betrokkenen uit om te reageren. Het Consortium benoemde wat anders moet op IJburg, dan de zorg die zij nu verleent. Els Borgesius: "Zoveel mogelijk regulier, ontschotten, samenwerken met Alcides in de programmering en hen helpen bij het opbouwen van expertise op het gebied van bijzondere doelgroepen, en daarnaast mensen met een handicap assertiever maken zodat ze zelf op activiteiten, scholing of werk durven af te stappen. We willen met een consulent gaan werken die de klant die daar behoefte aan heeft, ondersteunt bij het maken van keuzes op dit gebied."
Heinz Schiller van Alcides benoemde vroeg in zijn presentatie al een pijnpunt: "Voor vrijetijdsbesteding heeft de gemeente nog geen geld beschikbaar gesteld." De vraag 'waar komt het geld vandaan' bleef een van de rode draden gedurende de middag. En ook de rol van de gemeente in het geheel. Zowel het stadsdeel als de centrale stad blonken uit door afwezigheid bij deze bijeenkomst.
Alcides gaat in haar dienstverlening uit van de bredeschoolgedachte, waarbij activiteiten op en rondom de reguliere schooltijden en de schoolgebouwen worden vormgegeven. Daarnaast komen er Centra voor Vrije Tijd en andere plaatsen waar activiteiten kunnen plaatsvinden. De programmering van activiteiten wordt aangepast op het leefritme van de bewoners op IJburg (voor zover CAO's dat toelaten!). Het aanbod wordt afgestemd op de vraag van de bewoners en zal gedifferentieerd zijn. "We denken aan een mix van commercieel en niet-commercieel, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. Dat geeft de noodzakelijke variatie in het aanbod en is ook nodig om de financiering rond te krijgen." Hoe bijzondere doelgroepen in de verschillende reguliere activiteiten mee kunnen gaan draaien, is onderwerp van gesprek tussen Consortium en Alcides. En hoe dan de financiering loopt? Wie gaat de indicatiestelling voor dagbesteding doen? Je hebt immers te maken met de AWBZ en gemeentelijke gelden. Welke rol kan het Persoonsgebonden Budget spelen? Meer vragen dan antwoorden deze middag.
Zorgverzekeraar Agis vroeg de beide partijen hoe het ontwikkelen van community care in hun activiteiten past. Naast ingangen als het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk kwam de zaal met het voorstel om het grotendeels door de mensen zelf op te laten bouwen. Maria Zaal: "Je ziet nu al enkele initiatieven van bewoners ontstaan. Dat is prima. Houd contact, laat weten dat je er bent als ze iets willen, en faciliteer waar nodig." Veel werk kan pas verzet worden, als de mensen er zijn op IJburg. Als hun behoeftes bekend worden. Het groeimodel werd breed gedragen. Samen optrekken en tijdig de koppen bij elkaar steken!

Informatie: Els Borgesius, Consortium, Maribi Iglesias Gomez van Alcides

Jeugdgezondheidszorg op IJburg
De regisseursrol voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is gegund aan de Stichting IJzorg. De uitvoering wordt deels vanuit het zorgcentrum onder andere door de huisarts gedaan. Maar voor een goed en integraal beleid en praktijk voor kinderen en hun ouders is meer nodig. Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden tussen de aanbestedende partijen, de Stichting IJzorg en de GG&GD. In Amsterdam levert de GG&GD een uitgebreid pakket aan diensten voor kinderen van -9 maanden tot 19 jaar. De GG&GD heeft dit voor de jongste kinderen onder meer uitgewerkt in de vorm van een wijkgericht ouder- kindcentrum. Onlangs is de eerste van een hele serie van dergelijke bureaus geopend. De gedachte achter het ouder- kindcentrum en het beleid voor de jeugd sluit goed aan bij de ideeŽn van de Stichting IJzorg. Beide partijen hebben afgesproken samen een plan in te dienen om deze werkwijze aan te laten sluiten bij het concept IJburg. In september komen ze met een voorstel naar de aanbestedende partijen. Daarna zullen de plannen concreet worden uitgewerkt om de kinderen en hun ouders op IJburg zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Informatie: Maria Zaal, Stichting IJzorg

BurgerIJ: IJburg voor iedereen
In februari heeft de BurgerIJ een bundel uitgegeven onder de titel 'mijn zorg' en wie kon bevroeden dat die titel nog eens zou gaan slaan op de realisatie van 'IJburg, wijk zonder scheidslijnen'. Wellicht gevoed door de crisisberaden die om ons heen plaatsvonden, werd ook binnen de BurgerIJ getwijfeld, gezucht en bezorgd nagedacht over de vraag of de realisatie van het IJburgconcept wel realiteit gaat worden. Wij zijn eruit: er komt een 'IJburg voor iedereen', ook voor mensen zonder handicap. De open dag op 2e Pinksterdag was daar getuige van. Voor rolstoelgebruikers was er een toilet beschikbaar, aangekondigd met een groot bord. Alle andere mensen moesten het IJ in, wadend door een rul strand waar half Amsterdam zat te picknicken. De scheidslijnen tussen aanbieders en financiers waren nergens te bekennen, ook niet aan de verre horizon.
De discussie die de BurgerIJ onder zorggebruikers gestart is over de invoering van een Elektronisch Persoons Dossier (geautomatiseerde burgergegevens) levert een keur van reacties op. GeÔnteresseerden kunnen zich informeren en reageren via www.burgerij.nl. Een deel van de reacties heeft niet zo veel met de discussie te maken, maar getuigt van de noodzaak dat er vanuit gemeente en corporaties meer informatie en helderheid nodig is. Brieven met kreten "Hoe kom ik aan een woning?" "Waar kan ik informatie krijgen over de woonomgeving van woningen die opgeleverd worden", soms zelf met uitroeptekens. Een teken dat het moment rijp is pioniers met een beperking uit te nodigen het op IJburg te gaan maken en hen te informeren over zaken die dat bevorderen. Want dan wordt 'IJburg voor iedereen' realiteit.

Informatie: Mich van Hees, de BurgerIJ

Aanbod aangepaste woningen onder de loep
De Stuurgroep IJburg neemt in zijn vergadering van juni het aanbod van de aangepaste woningen op Steigereiland en Haveneiland onder de loep. Zij onderzoekt of met dit aanbod alle bijzondere doelgroepen die op IJburg willen komen, goed bediend kunnen worden. Aanleiding voor deze exercitie is de motie Boerlage die bij de besluitvorming door de gemeenteraad over IJburg is aangenomen. Hierin is een reservering vastgelegd voor een intramurale zorgvoorziening op IJburg. De meest voor de hand liggende plek voor zo'n voorziening is het Centrumeiland. Aangezien de planvorming voor dit eiland inmiddels loopt, moet er nog dit jaar een beslissing genomen worden over het al dan niet bouwen van een intramurale zorgvoorziening.

Informatie: Marleen v.d. Mast, BTOZ (Agis/zorgkantoor en gemeente Amsterdam)

Kansen om dingen anders te doen
Sinds 1 januari 2003 is Maribi Gomez Iglesias bij Alcides coŲrdinator voor IJburg. Ze is de afgelopen maanden ingewerkt door haar voorganger Heinz Schiller. Naast haar werk voor IJburg is ze directeur van Alcides Zuideramstel. "Het lijkt mij leuk om een stad helemaal vanaf nul te zien ontwikkelen. Je kijkt hoe alles groeit en bloeit. Er zijn kansen om dingen anders te doen. Niet zozeer in de kinderopvang want die is al sterk gestandaardiseerd. Maar bijvoorbeeld voor de peuterspeelzalen, de naschoolse opvang en andere activiteiten die we vanuit ons gegunde pakket kunnen leveren. Je kunt dan denken aan themabijeenkomsten voor de ouders van peuters. Of in het kader van de naschoolse opvang activiteiten koppelen aan het net geopende strandje. Het Centrum voor Vrije Tijd is nog een eind weg, maar ook daar kun je van alles voor bedenken. Belangrijk is de behoefte van de bewoners te kennen. We praten nu al wel met ouders van wie de kinderen in onze opvang zitten. Ik wil na de zomer een bijeenkomst met de huidige bewoners organiseren om te zien wat er onder hen leeft en waar ze behoefte aan hebben. Aangezien het de bedoeling is ook in de vrije tijdsbesteding zonder scheidslijnen te werken, hebben Els Borgesius en ik alvast nagedacht hoe we hierin gezamenlijk kunnen optrekken.
Er ligt overigens al een heel leuk en nieuw plan voor de naschoolse opvang, het Carousselmodel. Iedere school heeft een eigen thema waaraan activiteiten gekoppeld zijn. Dit plan blijft helaas voorlopig in de la. De instroom van bewoners ligt veel lager dan verwacht. Dat is jammer. Dus moet je nu dingen zo efficiŽnt mogelijk regelen om de kosten laag te houden. We verwachten dat het aantal kinderen voor de dagopvang en naschoolse opvang na de zomervakantie zal groeien. Ouders halen hun kind zelden in een schooljaar van een school.
We staan er ook open voor om voor kinderen met een handicap opvang te verzorgen. We moeten dan wel kijken wat mogelijk, haalbaar en betaalbaar is. Deze kinderen vragen extra expertise, ruimte en tijd. Ook voor de invulling van de vrijetijdsbesteding kijken we naar mogelijkheden voor alle IJburgers. De vraag van de bewoners is ons uitgangspunt. En die vraag kennen we nog nauwelijks. Maar dat weet je van tevoren als je in zo'n project stapt. Het mooie vind ik, dat we op dit moment toch al gewoon op IJburg zitten en een beperkt aantal diensten aanbieden. Dat is gelukt. De rest volgt, daar heb ik vertrouwen in."

Informatie: Maribi Gomez Iglesias, Alcides, telefoon 020 - 5773500, e-mail: m.gomeziglesias@zuideramstel.alcides.nl

Foutjes
In het stukje over het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zijn enkele foutjes geslopen. De naam van de locatiemanager is Wemmerke Wehman. Het telefoonnummer van het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang is 020 - 3989540.


Overzicht contactpersonen
''BTOZ (AGIS/Zorgkantoor en gemeente Amsterdam), Marleen van der Mast:
M.van.der.Mast@agisweb.nl
Stadsdeel Zeeburg, Wytse Miedema:
020- 6080842 Miedema@zeeburg.nl
Consortium - Els Borgesius:
020 - 6463780 borgesius.schut@wxs.nl
St. IJzorg In Wording, Maria Zaal:
06 - 52665411 mezaal@planet.nl
Alcides, Maribi Gomez Iglesias:
Telefoon 020 - 5773500 m.gomeziglesias@zuideramstel.alcides.nl
Projectbureau IJburg, Lia de Lange:
020 - 6214252 lge@dro.amsterdam.nl
Projectbureau IJburg, Vincent Kompier: 020 - 6214197 vkompier@pby.nl
Stedelijke Woningdienst, Kirsten Simhoffer: 020 - 5527260 K.Simhoffer@wonen.amsterdam.nl
Projectbureau IJburg, Marice de Lange:
020 - 6214197 mlange@pmb.nl
De BurgerIJ, Mich van Hees:
020 - 5230130 m.v.hees@steunpuntwonen.nl
Politie Amsterdam, Bert Lockx:
06 - 51161363 bert.lockx@amsterdam.politie.nl ''

Voor abonnementen op deze nieuwsbrief:
I.Ledeboer@agisweb.nl

Colofon
Deze e-mailnieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van AGIS, Amsterdam.
Redactie: Ans RŲling, Bureau voor Communicatie in Beinsdorp (tel. 0252 - 531445) (ans.roling@planet.nl)
Hoofdredactie: Marleen v.d. Mast, AGIS; Lia de lange, PBY
Gemaakt door: janneke laatste wijziging: maandag 08 of December, 2003 UTC [18:45:00] door tibiNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
75 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.24 sec ]   [ Geheugengebruik: 3.09MB ]   [ 38 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]