Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Agis Nieuwsbrief 12

afdrukken
IJBURG, WIJK ZONDER SCHEIDSLIJNEN

E-mailnieuwsbrief voor betrokken organisaties
Verschijnt maandelijks onder auspiciŽn van AGIS
Nummer 12, 19 september 2003


Inhoudsopgave:
 • Basiszorg start op 1 oktober
 • Consortium wordt stichting
 • Einde ontwikkelingsfase in zicht
 • Overzicht productgroepen Consortium
 • Stadsdeel Zeeburg op sterkte
 • Alcides in de problemen
 • BurgerIJ strijdt tegen hoge fietsbrug
 • BurgerIJ start actie 'steunbetuiging IJburg'
 • Functiegerichte indicatiestelling en productgroepen IJburg
 • Stichting Vriendendiensten oriŽnteert zicht op IJburg
 • Bewonersvereniging IJbrug bouwt mee aan IJburg
 • IJburg populair deze zomer


Deadline juninummer: 15 oktober 2002

Voor tips of informatie voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ans RŲling, telefoon 06 - 2000 2896 of mailen naar ans.roling@planet.nl

Redactioneel
De kogel is door de kerk. Vanaf 1 oktober gaat de zorgverlening op IJburg echt van start. Nog niet in de volle hevigheid van het totale concept 'IJburg wijk zonder scheidslijnen'; vooralsnog is met name de basiszorg beschikbaar in het tijdelijke - tijdelijke - zorgcentrum. Het gaat om de huisarts, een assistente en binnenkort ook een verpleegkundige. Huisarts Leon Verest zal met ingang van de volgende nieuwsbrief maandelijks verslag doen van zijn ervaringen op IJburg. En er is werk aan de winkel, zeker voor het consultatiebureau. Want er zijn al vele baby's geboren op IJburg en diverse nieuwe IJburgers in aantocht. Ook Janneke Strauss, een van de initiatiefnemers van de bewoners-vereniging IJbrug, is in blijde verwachting. Vanaf 1 oktober zijn de zware fietstochten naar de Koempoelan verleden tijd.
Na de relatieve rust van de zomer draait de molen van de betrokken organisaties weer op volle toeren. In deze nieuwsbrief praten wij u bij. Heeft u zelf iets te melden voor de brede lezersgroep van deze nieuwsbrief, mail uw suggesties of kopij dan vůůr 15 oktober.

Basiszorg start op 1 oktober
Huisarts Leon Verest en doktersassistent Ingrid Lok starten per 1 oktober met het verlenen van basiszorg aan bewoners van IJburg. Zij doen dit vanuit een woning op de Mattenbiesstraat 161. Wanneer de huisarts spreekuur houdt en het centrum open is, wordt op dit moment nog uitgedokterd. Zodra dit bekend is, zal de informatie op de website www.ijzorg.nl te lezen zijn. De informatie zal ook aangeboden worden aan de website van de bewoners.
De basiszorgverlening zal over circa een half jaar verhuizen naar het eerste officiŽle zorgsteunpunt in 't Hofje in blok 24. Tot de realisatie van het definitieve wijkzorgcentrum in blok 11 wordt 't Hofje het centrale zenuwcentrum voor zorg- en dienstverlening op IJburg. Oorspronkelijk zou het eerste zorgsteunpunt in blok 18 worden gebouwd; het blok waarin ook het centrum voor vrije tijd komt. Op praktische gronden hebben betrokken partijen de plannen aangepast. "Een heel prettige situatie omdat gedurende enige tijd alle hulp- en dienstverleners vanuit ťťn pand gaan werken. Dat zal zeer inspirerend werken, verwacht ik," aldus Maria Zaal van IJzorg in wording.
De besprekingen over de financiering van de dienstverlening en zorg lopen goed. IJzorg zal vanaf 2004 aanspraak maken op de subsidieregeling basisgezondheids-centra. Consortium en Agis zijn in bespreking over een bekostigingsmodel dat uitgaat van de gemoderniseerde AWBZ en van de inzet van dienstverlening en zorg op individuele basis. Er is immers geen sprake meer van intramurale zorg. Een apart punt van aandacht blijven de huurtarieven van de steunpunten. Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al meldden, zijn deze hoger dan gebruikelijk is op locaties elders in het land. De eerste locaties voor zorgvoorzieningen stonden vanaf het begin af aan vast waardoor de onderhandelingsruimte beperkt was. Op volgende eilanden worden hierover afspraken gemaakt in de contracten tussen gemeente en ontwikkelaars.

Informatie: Maria Zaal, Els Borgesius en Marleen van der Mast

Consortium wordt stichting
Het bestuur van het Consortium is bijna rond met de oprichting van een rechtspersoon voor de dienstverlening en zorg op IJburg. Het samenwerkingsver-band van Amstelrade, Mentrum, De IJlanden en Fontis is verantwoordelijk voor de productgroepen 2 (diensten aan huis en woonondersteuning), 3 (24-uurs opvang), 5 (dagstructurering, vrije tijd educatie en werk), 6.2 (verpleging), 7 (paramedische zorg) en 10 (psychiatrische zorg). Er is nog geen passende naam gevonden voor de nieuwe stichting.

Informatie: Els Borgesius, Consortium

Stichting IJzorg in uitvoering en Stichting Voorportaal
De stichting IJzorg in wording is bezig zich om te vormen tot de Stichting IJzorg in uitvoering (productgroepen Basiszorg en Ouder- en Kindzorg) en de Stichting Voorportaal (productgroep Informatie, Advies en Bemiddeling). Leon Verest is voor 3 dagen aangesteld als huisarts en directeur van de Stichting IJzorg in uitvoering. Hij neemt de taken op het gebied van financiŽn, bouw en ontwikkelzaken ten aanzien van het wijkzorgcentrum over van Maria Zaal en Jan Langeveld. Maria Zaal blijft projectleider voor de Stichting IJzorg in wording en zal zich vooral gaan richten op de ontwikkeling van de stichting Voorportaal.

Einde ontwikkelingsfase in zicht
Eind van dit jaar is de ontwikkelingsfase ten aanzien van de dienstverlening en zorg ten einde. Vanaf 1 januari 2004 zullen Agis Zorgverzekeringen/ Zorg-kantoor, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zeeburg afspraken over inhoud en bekostiging van de dienstverlening en zorg in contracten vastleggen. Consortium, IJzorg in uitvoering en Voorportaal zullen voor eind november de resultaten van hun productontwikkeling en een exploitatieopzet voor 2004 voorleggen aan Agis en stadsdeel Zeeburg. Vervolgens vindt een toetsing plaats aan het Programma van Eisen, het Bestek en de offertes van 'IJburg wijk zonder scheidslijnen'. Agis en het stadsdeel zullen zich laten adviseren door de BurgerIJ (voor zover de ingediende plannen nog niet besproken zijn met de BurgerIJ). Het totale aanbod zal in december gepresenteerd worden tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Stand van zaken productgroepen Consortium
Een aantal werkgroepen heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het formuleren van het aanbod van het Consortium op IJburg. Er ligt nu een rapport dat de basis vormt voor de uitvoering. "Het moet niet gezien worden als een blauwdruk, maar als een mogelijke uitwerking van de offerte. IJburg heeft ons ondertussen iets geleerd over de grilligheid van ontwikkelingen. Bijstellingen zullen dus steeds nodig zijn," benadrukt projectleider Els Borgesius. Het rapport wordt in september naar betrokken organisaties gestuurd. GeÔnteresseerden die begin oktober niets hebben ontvangen, kunnen het rapport vanaf half oktober bestellen bij Fontis, telefoon 020 - 6301155.

Informatie: Els Borgesius, Consortium

Stadsdeel Zeeburg weer op sterkte
Bij Stadsdeel Zeeburg hebben zich nogal wat personele wisselingen voltrokken. Om bovenaan de hiŽrarchie te beginnen: er is een nieuwe wethouder welzijn en zorg. Zijn naam is Ilhan Tuna en hij vervangt Lars Nanninga die zich wegens gezondheidsproblemen heeft teruggetrokken. Ilhan zit namens D66 in het stadsdeelbestuur. Hij heeft te kennen gegeven stevig met IJburg aan de slag te willen. Vervolgens heeft de sector Publiek van het stadsdeel een nieuw sectorhoofd. Haar naam is Amida MichaŽl. Zij vervangt het sectorhoofd ad interim Nico Swellengrebel. Voorts is er een nieuwe programmamanager IJburg aangetrokken: Liesbeth Ottes. Zij is het eerste aanspreekpunt bij het stadsdeel voor zaken rond IJburg. Zij vervangt een andere interimmer namelijk Jip Op den Kamp. Ten slotte is er een beleidsmedewerker bij gekomen, Erna Gaal. Zij heeft als beleidsvelden ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid. Ook zij zal bij het programma IJburg betrokken worden.

Informatie: Wytse Miedema, stadsdeel Zeeburg

Problemen bij Alcides
'Welzijnsgigant in nood' kopte het Parool op 20 juni. De welzijnsstichting die de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IJburg verzorgt, is in financiŽle nood. De directeur van Alcides Zuidoost is op non-actief gesteld omdat er geen basis van vertrouwen meer was met de Raad van Bestuur. Onderzoek door BDO Business Control heeft uitgewezen, dat de situatie zo zorgelijk is, dat bij ongewijzigd beleid Alcides afkoerst op een negatief vermogen eind dit jaar. Daarom is op 22 augustus Turnaround Manager Paul Sturkenboom benoemd als statutair bestuurder naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Sturkenboom is verantwoordelijk voor de noodzakelijke reorganisatie en financiŽle sanering. Hij moet in september een plan gereed hebben om het dreigende verlies over 2003 om te buigen naar een positief expoitatieresultaat.

Bron: www.alcides.nl en www.Parool.nl

BurgerIJ strijdt tegen hoge fietsbrug
Tussen Haveneiland Oost en Haveneiland West is een fietsbrug gepland, 'brug 2040'. In het handboek voor Toegangelijkheid en de CROW-richtlijn 177 (bouwbesluit voor IJburg) is opgenomen dat bruggen een maximaal hellingspercentage van 4 procent mogen hebben. De oorspronkelijk geplande brug had echter een hellingspercentage van 8 procent. Dit is voor gezonde mensen al een flinke klim maar voor mensen met een beperking een onmogelijke hindernis. Na protest van onder meer de BurgerIJ zijn de plannen aangepast en rolde een hellingspercentage van 5 procent uit de bus. Lager is volgens het PBY niet mogelijk met het oog op uniforme doorvaarhoogtes voor boten in IJburg. De keuze is: een brug van 5 procent of geen brug. De BurgerIJ laat het hier niet bij zitten. Zij heeft een bezwaarschrift ingediend bij PBY. "In het jaar van de gehandicapten en in een maand waarin Amsterdam een debat voert over hoe deze stad een professioneel beleid kan voeren inzake toegankelijkheid, kunnen we niet akkoord gaan met de gemaakte keuze. Ook gezien de doelstelling 'IJburg wijk zonder scheidslijnen' is het volstrekt onacceptabel dat toegankelijkheid geen integraal onderdeel uitmaakt bij planning en bouw van woningen en woon-omgeving," aldus de BurgerIJ. De BurgerIJ zal zich de komende tijd ook nog over de tekeningen buigen om te zien of ze een alternatief kan vinden.

Informatie: Mich van Hees, BurgerIJ

BurgerIJ start actie 'Steunverklaring IJburg'
De gesprekken tussen de BurgerIJ en de aanbestedende partijen op IJburg over het participatieplan zijn afgerond. De BurgerIJ krijgt voor 2003 en 2004 slechts een deel van het gevraagde subsidiebedrag toegekend. Volgens Mich van Hees is het bedrag niet genoeg om de oorspronkelijke plannen uit te voeren. "We moeten prioriteiten stellen en aanvullende financiering zoeken via sponsoring. Ons belangrijkste speerpunt voor de komende periode is de steunverklaring voor IJburg wijk zonder scheidslijnen. Deze actie is nodig om het concept 'IJburg wijk zonder scheidslijnen' in de oorspronkelijke uitvoering in beeld te houden. Tot nu toe lijken de plannen vooral toegespitst op aangepaste woningen en een goede dienstverlening en zorg. De BurgerIJ denkt dat er meer nodig is voor het creŽren van een wijk voor iedereen."
"Nu de economie stagneert, de overheid steeds meer terugtreedt en er minder kopers voor woningen zijn, bestaat de kans dat er ook minder ambitie en aandacht is voor het plan," schrijft BurgerIJ in een brief over de actie. "Extra steun vanuit diverse hoeken van de samenleving kan misschien zorgen voor wat meer druk op de ketel en voor nieuwe energie en inspiratie." De BurgerIJ stuurt de brief medio september naar belangstellenden voor het IJburg-concept, architecten, de politiek van Amsterdam en andere geÔnteresseerden. Hen wordt gevraagd de bijgevoegde steunverklaring te ondertekenen en terug te sturen naar de BurgerIJ. De steunverklaring vraagt de uitgangspunten van het plan nog eens stevig te bevestigen: gelijke behandeling voor mensen met een handicap, optimale toegankelijkheid voor iedereen en versterking van de zelfredzaamheid van burgers. De verklaring verschijnt binnenkort op de site van de BurgerIJ: www.burgerij.nl

Informatie: Mich van Hees, de BurgerIJ

Functiegerichte indicatiestelling op IJburg
Op 1 april 2003 is de functiegerichte indicatiestelling in werking getreden voor de AWBZ. De producten van IJburg zijn naast de nieuwe functie-indeling van de AWBZ gehouden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de productgroepen op IJburg en de bijbehorende AWBZ-functies.

Informatie: Marijke de Nie, M.de.Nie@agisweb.nl

Stichting Vriendendiensten Amsterdam oriŽnteert zich op IJburg
De Stichting Vriendendiensten Amsterdam heeft contact gelegd met het Consortium en IJzorg om te praten over samenwerking op IJburg. De stichting helpt via het Maatjesproject mensen met een psychiatrisch verleden bij de (re)integratie in de maatschappij. Dit gebeurt met behulp van vrijwilligers. Het concept van IJburg spreekt de stichting zeer aan omdat zelfstandig wonen met - indien nodig - ondersteuning door professionals of vrijwilligers het uitgangspunt is. De stichting zoekt naar mogelijkheden tot samenwerking voor het ondersteunen van cliŽnten en voor de werving van maatjes (vrijwilligers).

Informatie: Els Borgesius, Consortium

Bewonersvereniging IJbrug bouwt aan IJburg
IJbrug wil bruggen slaan tussen bewoners van IJburg onderling en tussen bewoners, bouwers, gemeente en andere betrokkenen. Dit doen we met acties en leuke dingen. Tibor en Janneke Strausz zijn pioniers van het eerste uur op IJburg en oprichters van De IJbrug. Een bewonersvereniging die opkomt voor de belangen van de IJburgers. In september vindt de oprichtingsvergadering plaats van de vereniging De IJbrug. We willen van IJburg een unieke Amsterdamse wijk maken. Een eigen identiteit, een hechte gemeenschap en een hoge sociale betrokkenheid tussen de bewoners. Daarom organiseren we van alles. Laatst hadden we een barbecue. Er waren 150 mensen. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. De muziek werd verzorgd door de vrijwilligers van Radio IJburg die in september de lucht in gaat.

Breedband internet
Een van de eerste verworvenheden van Tibor en Janneke is, dat ze voor alle IJburgers breedband internet (draadloos) geregeld hebben. Het zou nog heel lang duren voor wij over internet zouden kunnen beschikken. Wij zijn er toen mee aan de slag gegaan en hebben het met geld van de bouwconsortia en sponsoring van Cyburg voor elkaar gekregen. Iedere bewoners betaalt eenmalig Ä 10,-; verder kost het niets en heb je geen verplichtingen. Wel vragen we een maandelijkse donatie van de leden om het netwerk uit te kunnen breiden en te onderhouden. Er zijn diverse werkgroepen actief rond allerlei zaken op IJburg. De werkgroep mobiliteit probeert voor elkaar te krijgen dat de fiets mee mag in de tram. Het is een heel stuk fietsen naar het centrum van Amsterdam. We zijn bezig met een project boten bouwen en verhuren. Er zijn diverse websites in de maak: voor bewoners, voor de kids, voor ondernemers. Mensen die hier meer over willen weten, kunnen onze website www.ijbrug.nl bezoeken.

Je eigen wijk vormgeven
Waarom doen jullie dit? Het is leuk om zelf vorm te geven en mee te denken over je eigen wijk. Je leert je buren kennen. Samen sta je vaak veel sterker. De IJbrug is nog niet echt als volwaardige gesprekspartner ontdekt door alle partijen die bouwen aan IJburg. Stadsdeel Zeeburg heeft als beleid, dat er actief contact is met bewoners. Wij hebben nog niets van hun vernomen. Ook de aanbieders van dienstverlening en zorg hebben ze nog niet gesproken. Janneke wacht vol smart op een huisarts op IJburg. Ze is zwanger. Het stel heeft geen auto, dus fietst Janneke regelmatig naar de verloskundige in Zeeburg en de huisarts op de Koempoelan. We hebben wel regelmatig contact met het projectbureau en de bouwers. En laatst hebben we gesproken met de BurgerIJ over het concept 'IJburg wijk zonder scheidslijnen. Wij staan achter de uitgangspunten. We willen wel meedenken, alleen hebben de meeste bewoners het nu nog erg druk met verbouwen, inrichten, tuinen aanleggen en andere zaken. Misschien straks iets voor een nieuwe werkgroep.

Informatie: www.ijbrug.nl

IJburg populair deze zomer
Vele tienduizenden bezoekers mocht IJburg afgelopen zomer begroeten. Reden voor de drukte was niet zozeer het huizenaanbod, maar wel het IJburg-strand dat op 9 juni is geopend. Dit is een initiatief van projectbureau IJburg. De medewerkers van het strandpaviljoen Blijburg aan zee liepen zich de benen uit het lijf, voor de strandgangers maar ook voor de eerste bewoners op IJburg. De pioniers konden met de strandspulletjes in de hand lopend naar het strand en genieten van zon, strand en water. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om even rond te kijken op IJburg. De bouwconsortia hebben laatst bekend gemaakt, dat de verkoop van woningen in IJburg weer lijkt aan te trekken. De komst van het IJburg-strand zal hier zeker een bijdrage aan geleverd hebben. Het IJburg-strand is een tijdelijke voorziening en is open tot eind 2004.

Informatie over het IJstrand: www.blijburg.nl

Overzicht contactpersonen
''BTOZ (Agis/Zorgkantoor en gemeente Amsterdam), Marleen van der Mast:
M.van.der.Mast@agisweb.nl
Stadsdeel Zeeburg, Wytse Miedema:
020- 6080842 Miedema@zeeburg.nl
Consortium - Els Borgesius:
020 - 6463780 borgesius.schut@wxs.nl
St. IJzorg In Wording, Maria Zaal:
06 - 52665411 mezaal@planet.nl
Alcides, Maribi Gomez Iglesias:
Telefoon 020 - 5773500 m.gomeziglesias@zuideramstel.alcides.nl
Projectbureau IJburg, Lia de Lange:
020 - 6214252 lge@dro.amsterdam.nl
Projectbureau IJburg, Vincent Kompier: 020 - 6214197 vkompier@oga.amsterdam.nl
Stedelijke Woningdienst, Kirsten Simhoffer: 020 - 5527260 K.Simhoffer@wonen.amsterdam.nl
Projectbureau IJburg, Marice de Lange:
020 - 6214197 mlange@pmb.nl
De BurgerIJ, Mich van Hees:
020 - 5230130 m.v.hees@steunpuntwonen.nl
Politie Amsterdam, Bert Lockx:
06 - 51161363 bert.lockx@amsterdam.politie.nl ''

Voor abonnementen op deze nieuwsbrief: G.Papa@agisweb.nl

Deze e-mailnieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van AGIS, Amsterdam.
Redactie: Ans RŲling, Bureau voor communicatie in Beinsdorp (tel. 0252 - 531445) (ans.roling@planet.nl)
Hoofdredactie: Marleen v.d. Mast, Agis; Lia de lange, PBY

Volgende pagina: Bijlage over Indicatiestelling!!!
Bijlage bij nieuwsbrief 12

VERGELIJKING IJBURG PRODUCTEN MET DE 7 AWBZ FUNCTIES
De gemoderniseerde AWBZ kent zeven functies. In dit overzicht is weergegeven hoe deze functies corresponderen met de producten die op IJburg zullen worden aangeboden. De AWBZ-functies zijn in rood weergegeven. Producten waar geen afkortingen bij staan, vallen niet onder het financieringsregime van de AWBZ.

AWBZ-functies
Verblijf (VB- (tijdelijk))
Behandeling (B)
Verpleging (VP)
Verzorging (PV)
Huishoudelijke verzorging (HV)
Ondersteunende begeleiding (OB - dag)
Activerende begeleiding (AB - dag)

Productgroepen IJburg in relatie tot AWBZ-functies
Productgroep 1: Informatie, advies en bemiddeling
De beschrijving in het Programma van Eisen duidt niet op een van de door het RIO te indiceren functies. De activiteit Advies informatie, voorlichting bij de functie Verpleging is hier niet van toepassing.

Productgroep 2: Ondersteuning bij het dagelijkse leven
2.1: catering
2.2: kleine klussen
2.3: zelfstandigheidstraining: OB of AB
2.4: huisbezoek
2.5: organisatie van het huishouden: HV
2.6: organisatie van de financiŽn: OB
2.7: hulp bij verzorging van lichaam en geest: OB/PV/VP
2.8: organisatie gastouderschap
2.9: overige diensten

Productgroep 3: Opvang met 24-uursbeschikbaarheid
3.1: tijdelijk verblijf met dienstverlening en zorg: VB (Tijdelijk)
3.2: begeleiding bij verwijzing

Productgroep 4: Vervoer
4.1: vormen van gesubsidieerd vervoer: vervoer bij OB - dag en AB - dag
4.2: vormen van geÔndiceerd vervoer: Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

Productgroep 5: Dagstructurering, vrije tijd, educatie en werk
5.1: organiseren van dagstructurering en vrijetijdsbesteding: OB - dag/AB - dag
5.2: ontwikkelen van, bemiddelen naar en begeleiden bij scholing
5.3: scheppen van, bemiddelen naar en begeleiden bij werk
5.4: gebruik overige voorzieningen buitenshuis
5.5: vrijetijdsbesteding voor extreem problematische personen: in deze beschrijving
      niet te duiden als een van de AWBZ-functies. 

Productgroep 6: Basiszorg
6.1: huisartsenzorg
6.2: verpleging: VP
6.3: diagnostiek
6.4: farmacie
6.5: voedingsvoorlichting
6.6: zorgcoŲrdinatie: kan onderdeel zijn van OB/AB/PV/HV/VP
6.7: psychosociale hulp en ondersteuning: Zal in de meeste gevallen niet onder de
                 AWBZ vallen. Indien wel; dan OB of AB 

Productgroep 7: Paramedische zorg
Paramedische zorg valt slechts voor een deel onder de AWBZ-functies, namelijk als het gaat om behandeling.
Voorwaarden:
- de behandeling is specifiek, complex van aard en gaat gepaard met chroniciteit.
- de zorg valt niet onder het tweede compartiment (Ziekenfondswet)

7.1: consult en advies
7.2: behandeling: BH
7.3: begeleiding: BH

Productgroep 8: Tandheelkundige zorg

Productgroep 9: Ouder- en kinddiensten
Alleen 9.6 casemanagement: kan onder OB of AB vallen.

Productgroep 10: Psychiatrische zorg
NB: In de GGZ worden de functies BH en VB pas na een jaar door het RIO geÔndiceerd.
10.1: intake en behandelplan
10.2: psychotherapeutische en psychiatrische behandeling: zie cursief hierboven
10.3: begeleiding op locatie: OB of AB
10.4: telefonisch/elektronisch spreekuur
10.5: zorgcoŲrdinatie: OB of AB
10.6: consultatie


Gemaakt door: janneke laatste wijziging: maandag 24 of November, 2003 UTC [10:04:55] door jannekeNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
72 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.19 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.38MB ]   [ 43 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]