Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Agis Nieuwsbrief 13

afdrukken
IJBURG, WIJK ZONDER SCHEIDSLIJNEN

E-mailnieuwsbrief voor betrokken organisaties
Verschijnt maandelijks onder auspiciën van AGIS
Nummer 13, 11 november 2003

Inhoudsopgave

 • Ervaringen in Zorgcentrum Haveneiland
 • Website Zorgcentrum Haveneiland
 • Stadsdeelraad verhoogt begroting IJburg 2003
 • Ontwikkelingsstrategie IJburg 2e fase
 • Intentieverklaring samenwerking vrijwilligersorganisaties
 • BurgerIJ zoekt steun voor IJburg-concept
 • Leon's blik op IJburg
 • Doktersassistente Ingrid Lok
 • Nieuwe communicatiemedewerker projectbureau IJburg


Deadline juninummer: 1 december 2003

Voor tips of informatie voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Ans Röling, telefoon 06 - 2000 2896 of mailen naar ans.roling@planet.nl
Voor abonnementen op deze nieuwsbrief: G.Papa@agisweb.nl

Redactioneel
Het was gezellig druk tijdens het open huis van het tijdelijke Zorgcentrum Haveneiland op 22 oktober. Een groot deel van de bewoners kwam een kijkje nemen in het onderkomen van huisarts Leon Verest, dokterassistente Ingrid Lok en apotheker Paulien Schul. Als het aan Leon ligt, wordt het zorgcentrum in november en december door nog meer disciplines bemand. U leest erover in deze nieuwsbrief.
Het aantal inwoners van IJburg groeit gestaag. Er zijn zo'n 30 vrouwen in blijde verwachting en er loopt ook al een behoorlijke kinderschare rond. Hoeveel huizen er precies verkocht zijn, daar blijven de marktpartijen schimmig over. In ieder geval worden er dit jaar 450 woningen opgeleverd, en volgend jaar tussen de 350 en 450.
Goed nieuws uit het stadsdeel. Er is geld beschikbaar gekomen voor het opzetten van maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en de informatie- en adviesfunctie. De BurgerIJ is druk bezig met zendingswerk voor het concept IJburg wijk zonder scheidslijnen. Er blijkt nog veel onbekend-heid in Amsterdam en omstreken. Wie is/ voelt zich verantwoordelijk voor een goede voorlichtingscampagne??
In dit nummer ook voor de eerste keer: Leon's blik op IJburg. Huisarts Leon Verest doet in deze column verslag van zijn ervaringen op IJburg.

Ervaringen in het Zorgcentrum
Het loopt nog niet storm bij huisarts Leon Verest, maar 4 à 5 mensen met klachten melden zich toch wel per spreekuur. Veel mensen komen kennismaken en informeren naar de manier waarop de zorgverlening op IJburg vorm gaat krijgen. Leon voorziet een groei in het dienstverleningsaanbod in november/-december. Per 1 november gaat het Consultatiebureau in IJburg van start. Leon is Consultatiearts. Hij is twee dagen in IJburg en 2 dagen in de Koempoelan werkzaam. Marianne Zweerman is aangenomen als verpleegkundige. Zij assisteert ook bij het Consultatiebureau.
De onderhandelingen over de komst van een verloskundige lopen nog. Zwangere vrouwen moeten tot de komst van de verloskundige gebruik maken van hun eigen verloskundige. Ook is Leon in gesprek met een fysiotherapeut die enkele dagdelen in IJburg komt werken.
De komst van maatschappelijk werk naar IJburg is geen overbodige luxe. Er zijn al verschillende mensen bij de huisarts geweest met problemen die veel voorkomen in nieuwe wijken zoals psychosociale problemen. Het stadsdeel Zeeburg komt binnenkort met Leon praten over een plan voor de maatschappelijke dienstverlening.

Informatie: Leon Verest, Zorgcentrum Haveneiland

Website Zorgcentrum Haveneiland
Informatie over Zorgcentrum Haveneiland vindt u voorlopig op de website www.gezondheidscentra-amsterdam.nl/ijzorg/
Het Zorgcentrum krijgt binnenkort een definitief adres op www.ijzorg.nl

Stadsdeelraad verhoogt begroting IJburg 2003
De Stadsdeelraad van Zeeburg heeft op 28 oktober 'ja' gezegd tegen een aanpassing van de begroting voor IJburg voor 2003. Deze houdt onder meer in, dat er € 100.000 beschikbaar komt voor het opzetten van algemeen maatschappelijk werk, kwartiermaken/-klantenadviseur en de ontwikkeling van vrijwilligerswerk. Het Consortium en IJzorg in wording hebben samen een begroting ingediend bij het stadsdeel voor deze onderdelen.

Algemeen maatschappelijk werk
De stichting Maatschappelijke Dienstverlening Stad Oost (MDSO) zal naar verwachting het algemeen maatschappelijk werk voor zijn rekening gaan nemen. Het gaat om 8 uur per week waarin de volgende activiteiten worden opgepakt:
 • directe hulpverlening aan klanten en een consultfunctie naar huisarts
 • aanpak van laag complexe psychische en/of psychologische problemen al dan niet in combinatie met somatische klachten
 • deelname aan het multidisciplinair overleg
 • netwerkopbouw in de wijk met onder meer de scholen en de buurtregisseur
 • ontwikkeling pro-actief groepswerk voor 2 tot 3 groepen

Het maatschappelijk werk is minimaal één vast dagdeel bereikbaar in het centrum.

Kwartiermaken/ klantenadviseur
IJzorg en Consortium zullen iemand aantrekken die de productgroep Informatie & Advies (I&A) nader gaat uitwerken, opzetten en adviseren. Deze persoon is de eerste klantenadviseur op IJburg. Hij gaat zich bezig houden met de fysieke inrichting van het I&A-loket, informatie verzamelen en invoeren in een geautomatiseerd systeem en adviseren. Een deel van het geld zal besteed worden aan de aankoop van dit systeem.

Vrijwilligerswerk
Er wordt een projectleider aangesteld die een infrastructuur zal opzetten voor het vrijwilligerswerk in IJburg. Deze persoon zal kennismakingsgesprekken gaan voeren met de huidige bewoners en hun vragen en aanbod in kaart brengen. IJzorg en het Consortium zullen bij de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk nauw gaan samenwerken met de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten (zie verderop in deze nieuwsbrief). Inzet is één loket voor vrijwilligerswerk in IJburg.

Informatie: Wytse Miedema, Stadsdeel Zeeburg

Ontwikkelingsstrategie IJburg tweede fase
De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de minder rooskleurige economische ontwikkelingen en de veranderde woningmarkt een prioriteiten-discussie over de woningbouw- , kantoor- en infrastructuurprojecten in de stad gevoerd. In de Nota Investerings-prioriteiten, die de gemeenteraad naar verwachting op 19 november 2003 vaststelt, is de weerslag van de discussie vastgelegd. Voor IJburg staat in deze nota dat de woningen op het Centrumeiland en het eerste deel van het Middeneiland volgens planning voor 2010 worden gebouwd. De woningen op het tweede deel van het Middeneiland, het Strandeiland en het Buiteneiland zullen na 2010 worden opgeleverd. Voor het Zeeburgereiland geldt dat alle activiteiten erop gericht moeten zijn 1000 woningen te bouwen voor 2010. Mede op basis van deze nota is de ontwikkelingsstrategie voor de tweede fase van IJburg aangepast.

Ontwikkelingsstrategie
In de zomer van 2004 zal aan het gemeentebestuur toestemming worden gevraagd het land voor het Centrumeiland en het eerste deel van het Middeneiland aan te leggen. Zodra het land voldoende is gezet, zal worden gestart met de woningbouw op het Middeneiland. Hier kan relatief snel een groot aantal woningen worden gebouwd van het type waar veel behoefte aan is: betaalbare laagbouw in het groen. Volgens de planning zal de woningbouw in de tweede helft van 2007 starten, opdat in 2008 de eerste woning op het Middeneiland kan worden opgeleverd.

Informatie: Maike Akkers, Projectbureau IJburg , 020-6214218, email: makkers@pmb.nl

Intentie samenwerking rijwilligersorganisaties
De stichting IJzorg in wording, het Consortium en de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten gaan samen werken aan het realiseren van één loket voor vrijwilligerswerk in IJburg. Dit staat verwoord in een intentieverklaring die op 24 oktober door de stichting IJzorg in wording, mede namens het Consortium, is aangeboden aan de Stichting Amster-damse Vriendendiensten. Dit was ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze organisatie Vanuit dit loket worden diensten en ondersteuning aangeboden bij de bemiddeling en uitvoering van vrijwilligerswerk. Het beschikt over een overzicht van beschikbare vrijwilligers. Betrokken partijen verwachten dat via deze werkwijze meer mogelijkheden komen tot samenwerking en afstemming van activiteiten. Ook kan doelmatiger gebruik worden gemaakt van voorzieningen. In november vindt een inventarisatie van ideeën, wensen, verwachtingen en mogelijkheden plaats bij de deelnemende organisaties en bij de bewoners van IJburg. In december ligt er een plan van aanpak dat in 2004 in uitvoering zal worden gebracht. Naast de

Stichting Amsterdamse Vriendendiensten zullen ook andere vrijwilligersorganisaties bij deze pilot worden betrokken.

Informatie: Maria Zaal, IJzorg in wording/ Els Borgesius, Consortium

BurgerIJ zoekt steun voor IJburg-concept
De BurgerIJ heeft een aantal workshops georganiseerd om het concept 'IJburg, wijk zonder scheidslijnen' hoger op de agenda te krijgen van onder meer bedrijven, scholen en planners en ontwerpers van het projectbureau. Wat betekent integrale toegankelijkheid in de praktijk? En gaat het alleen om fysieke
toegankelijkheid of zorgen we ervoor dat mensen met een beperking ook sociaal gezien volwaardig mee kunnen draaien? "Er is nog veel onbekendheid met het concept," concludeert Mich van Hees van de BurgerIJ. "Als je over het concept vertelt, dan zijn de meeste aanwezigen welwillend en enthousiast. Ze onderschrijven het idee erachter. Er moet echter veel meer informatie beschikbaar komen en actief worden verspreid om bewustwording van mogelijkheden te realiseren van IJburg zonder scheidslijnen." Enkele punten/gedachten die tijdens de workshops naar voren kwamen:
 • een betere afstemming tussen bouwprogramma's en de aansluiting met de buitenruimte;
 • een pilot voor een vraagbaak voor bedrijven die zich op IJburg willen vestigen;
 • een koppeling van het nog op te zetten wijkrestaurant met het ROC, dat leerplaatsen zoekt voor stages;
 • partijen beter informeren en faciliteren, 'verleiden', om mee te denken en te werken in de geest van het concept;
 • vastleggen en bewaken van IJburg-concept door bepalingen op te nemen in vestigingsvergun-ningen van bedrijven en voorzieningen (scholen en verenigingen) op IJburg.

De actie 'Steunverklaring IJburg' (www.burgerij.nl) die de BurgerIJ vorige maand gestart is, is tot op heden gesteund door 18 procent van de aangeschreven mensen. Onder hen ook diverse IJburgers die zich van harte scharen achter IJburg wijk zonder scheidslijnen. Ook deze actie is erop gericht om het concept van IJburg hoger op de agenda te krijgen en er voor te zorgen dat IJburg echt een wijk voor iedereen wordt. De resultaten van de workshops en de actie Steunverklaring IJburg zullen met de achterbannen worden besproken. Begin 2004 zullen we ze worden aangeboden aan de politiek verantwoordelijken van Amsterdam en Zeeburg.

Informatie: Mich van Hees, de BurgerIJ

Leon's blik op IJburg
De zon schijnt! Aangename temperatuur en ik rijd over de brug die IJburg met het vaste land verbindt naar mijn toekomstige werkplek. Onderweg kom ik bordjes 'strand' tegen, die verwachtingsvol dezelfde richting op wijzen als waar ik zijn moet. Er lopen mensen met badhanddoe-ken aan de overzijde van de straat, er staan stoere gebruinde bouwvakkers langs de weg en ik zie een jong stel een verhuiswagen lachend uitpakken. Af en toe vliegt er een vriendelijk wit wolkje voorbij en ver weg zie ik witte zeilen op het IJsselmeer. "Goh het is net reclame" hoor ik mezelf denken en ik kom aan bij de praktijk waar vlak voor de deur buiten-gewoon veel parkeerruimte is. Ik ben van alle positiviteit ook al beginnen te glimlachen en stap door de zandhopen heen het nieuwe zorgcentrum op de Mattenbiesstraat 161 in.

De rest van de dag is ......hoe zal ik het zeggen?.....Anders........ De meubels worden te laat geleverd. Ik kom er achter dat KPN pas over zes weken een aansluiting kan leveren. De verkeerde meubels worden bezorgd. De boor is te kort om een leiding door te trekken. De automatiseerders zijn me vergeten. Er zijn wel erg veel spinnen op IJburg. De onder-zoeksbank past niet en de sterilisator veroorzaakt kortsluiting....zucht.

Aan het einde van de dag trek ik de deur achter me dicht. De glimlach heb ik ergens op de dag verloren. Was dat bij die boor, of bij die onderzoeksbank? Ik loop iets gebogen over wat vanochtend nog een zandweg was en nu een mooi betegeld trottoir. Zo snel ontstaan die dingen dus op IJburg. Er is een mooie laagstaande zon en enorme wolkenpartijen hangen overal om me heen. Magnifiek uitzicht en ik ga al wat rechter lopen. Ik kom op de IJburglaan en de bus geeft me spontaan voorrang (dat had ik in de binnenstad nog nooit meegemaakt). Ik kom weer bij die mooie IJburg-brug aan en merk dat ik met de radio mee zit te zingen en zowaar weer glimlach. Zou dit dan het IJburg gevoel zijn?


Doktersassistente Ingrid Lok:
'Ik houd van veranderingen'
"Ik ben dolblij dat we er nu zitten en eindelijk echt aan de slag kunnen. We hebben al meer dan 100 bewoners van IJburg ingeschreven in de afgelopen twee weken." Doktersassistente Ingrid Lok loopt over van enthousiasme voor haar nieuwe baan op IJburg. Ze ziet volop mogelijkheden om haar kennis en ervaring in de praktijk te brengen. Ze heeft als agoge in de gezondheidszorg gewerkt, stapte over naar de creatieve hoek van het bedrijfsleven en hielp haar broer bij het opzetten van zijn huisartsenpraktijk. "De laatste jaren werkte ik bij de stichting SAG en hielp mee noodsituaties rond bijvoorbeeld huisartsenpraktijken op te lossen." Veranderingsprocessen liggen haar zeer. "Ik houd van het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen. Hier kan je alles van de grond tillen zoals wij dat willen. We werken heel dicht samen met de tweedelijn, het OLVG. Ook een zeer innovatief ziekenhuis. Er komt een groot aantal disciplines onder één dak. Ik denk dat dat een meerwaarde zal hebben. Je kunt lacunes in de dienstverlening snel aanpakken, accuraat doorverwijzen en makkelijk ruggespraak houden met een collega. De lijnen zijn kort." Ingrid zal in de praktijk de eerste triage voor haar rekening nemen. Moet iemand naar de huisarts, de verpleegkundige of de fysiotherapeut. "Mensen hoeven niet altijd langs de huisarts voor een verwijzing naar de fysiotherapeut." En gaat Ingrid nu ook op IJburg wonen? "Nee, want dan mis ik de prachtige aanrijdgezichten van IJburg. Ik heb een lekker woonplekje elders in Amsterdam."


Nieuwe communicatiemedewerker bij Projectbureau IJburg
Doede Jaarsma, communicatie-medewerker van Projectbureau IJburg (PBY), heeft zijn dienstverband per 1 november beëindigd. Hij wordt communicatiemanager bij het Nivra, de overkoepelende organisatie van accountants. De nieuwe communicatiemedewerker van het Projectbureau is inmiddels gestart. Zijn naam is Dirk-Jan Francissen. Zijn telefoonnummer is 020 - 621 42 87; het e-mailadres volgt nog.


Overzicht contactpersonen
''BTOZ (Agis/Zorgkantoor en gemeente Amsterdam), Marleen van der Mast:
M.van.der.Mast@agisweb.nl

Stadsdeel Zeeburg, Wytse Miedema:
020- 6080842 Miedema@zeeburg.nl

Consortium - Els Borgesius:
020 - 6463780 borgesius.schut@wxs.nl

St. IJzorg In Wording, Maria Zaal:
06 - 52665411 mezaal@planet.nl

Zorgcentrum Haveneiland, Leon Verest:
06-53548490 E-mail nog niet bekend.

Alcides, Maribi Gomez Iglesias:
Telefoon 020 - 5773500 m.gomeziglesias@zuideramstel.alcides.nl

Projectbureau IJburg, Lia de Lange:
020 - 6214252 lge@dro.amsterdam.nl

Projectbureau IJburg, Vincent Kompier: 020 - 6214197 vkompier@oga.amsterdam.nl
Stedelijke Woningdienst, Kirsten Simhoffer: 020 - 5527260 K.Simhoffer@wonen.amsterdam.nl

Projectbureau IJburg, Marice de Lange:
020 - 6214197 mlange@pmb.nl

De BurgerIJ, Mich van Hees:
020 - 5230130 m.v.hees@steunpuntwonen.nl

Politie Amsterdam, Bert Lockx:
06 - 51161363 bert.lockx@amsterdam.politie.nl ''


Gemaakt door: janneke laatste wijziging: maandag 24 of November, 2003 UTC [09:43:17] door jannekeNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
126 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.30 sec ]   [ Geheugengebruik: 3.10MB ]   [ 43 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]