Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Rapportage raadssessie IJburg d.d. 3 februari 2004

afdrukkenAan de leden van de stadsdeelraad,

Op 3 februari jl. vond er een raadssessie plaats rond het thema IJburg. In de discussie met de bewoners kwam een aantal onderwerpen naar voren, waarover wij u nader zouden informeren. In de bijlage bij deze brief vindt u de beantwoording van deze onderwerpen.

De afhandeling van vrijwel alle onderwerpen valt binnen de verantwoordelijkheid van ofwel stadsdeel Zeeburg, ofwel het Projectbureau IJburg. De beantwoording is dan ook in samenwerking met projectbureau IJburg tot stand gekomen.
Ingesloten vindt u tevens de door het Projectbureau vervaardigde rapportages:
het werkprogramma 2004,
een overzicht van het niet-wonen programma.

De volgende raadssessie zal in het teken staan van het (tijdelijke) voorzieningenaanbod op IJburg zoals besproken in het fractievoorzittersoverleg. U ontvangt het programma zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Jan Hoek
Wethouder Coördinatie IJburg

Rapportage n.a.v. raadssessie IJburg d.d. 3 februari 2004I. Ontmoetings- en speelplaatsen
Volwassenen
Voorpost Zandloper
Een bewoner heeft namens de bewonersvereniging IJburg gevraagd om vergaderruimte en ontmoetingsplek. Deze ruimte zou tevens geschikt moeten zijn voor het opbergen van een archief en het houden van bijvoorbeeld filmavonden.
Bewoners kunnen voorpost De Zandloper gebruiken voor vergaderingen of bijeenkomsten voor 20 à 30 personen. De voorpost is echter niet geschikt voor bijvoorbeeld kinderdisco. De suggestie van de bewoners dat het alarm om 22.00 uur aan gaat is niet juist, het alarm wordt actief vanaf 1.00 uur ’s nachts.

Piet Hein Eekhuisje
Consortium Waterstad is de eigenaar van de ‘folly’ van Piet Hein Eek en heeft de sleutel aan een van de bewoners gegeven voor kleinschalige activiteiten.Bewoners kunnen over het gebruik contact opnemen met Waterstad. Het huisje is gemaakt van afvalhout en niet wind- en waterdicht; aansluitingen op kabels en leidingen zijn er niet. Stadsdeel Zeeburg heeft geen mogelijkheden om het gebouwtje open te stellen voor bijeenkomsten van bewoners. (Brand)veiligheid kan bijvoorbeeld onvoldoende worden gegarandeerd. Het huurcontract voor de grond vervalt op het moment dat de bouw van blok 3A start. Stadsdeel Zeeburg heeft geen bezwaar tegen verplaatsing van het huisje.

Jeugd
A. Jeugd < 10 jaar :tijdelijke speelplaatsen in de openbare ruimte
Op het huidige schoolplein kan straatmeubilair (bij)geplaatst worden. Deze kosten zullen ten laste van het stadsdeel komen. Een voorstel hiertoe wordt te zijner tijd voorgelegd. Eerst zal er een projectleider een haalbaarheidsonderzoek doen.

B. Jeugd 10 – 16 jaar: tijdelijke speelplaatsen in de openbare ruimte
Tijdelijke speelvoorziening, geasfalteerd en met skatemogelijkheid.
Stadsdeel en PBIJ zijn op zoek naar mogelijkheden.

II. Diemerwater: verlanding
In het planvormingsproces heeft steeds voorop gestaan dat het water ten noorden van het Diemerpark te zijner tijd een verlandingsproces zou ondergaan. Verkopende makelaars hebben de indruk gewekt dat bij woningen aan het Diemerwater vanzelfsprekend gelegenheid zou zijn voor het afmeermogelijkheden van bootjes aan deze kades.
Het Projectbureau IJburg onderzoekt thans de formele positie, eventuele technische mogelijkheden en financiële consequenties van de huidige problematiek. Ook worden de bezwaarschriften afgehandeld, waarbij de deadline 15 april 2004 is.
Verkoopargumenten van makelaars vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de overheid zelf geen pogingen hoeft te doen om een goede voorlichting en communicatie, ook in relatie tot de makelaars, te bewerkstelligen. Op dit moment neemt PBIJ maatregelen om de consortia (en daarmee de door hen geselecteerde makelaars) op een nog betere manier te informeren over de inrichting van de openbare ruimte op IJburg. Bovendien zal bekeken worden in hoeverre zij kunnen worden aangesproken op de visualisatie van de te verkopen woningen: is deze in overeenstemming met de realiteit?

III. OBS op het Kleine Rieteiland
In de planvorming is geen Ondergronds Brengsysteem (OBS) opgenomen. Op verzoek heeft Projectbureau IJburg aangegeven waar ruimtelijke mogelijkheden zijn om toch OBS te realiseren. De aangegeven locaties wijken echter in sommige gevallen af van de regelgeving m.b.t. de maximaal te lopen afstand tussen huisdeur en OBS
Een nadere uitwerking hiervan volgt.


IV. Diemerpark
Vooruitlopend op de officiële overdracht is het Diemerpark 3 maart 2004 opengesteld voor publiek. Aan de overdracht aan het stadsdeel wordt op dit moment gewerkt. Onderdelen van het park die nog niet gereed zijn voor overdracht blijven zolang onder de verantwoordelijkheid van het PBIJ vallen.

V. Wijk zonder scheidslijnen
Voortdurende aandacht gaat uit naar het realiseren van een optimaal toegankelijke wijk. Om dit tot stand te brengen stellen de opdrachtgevers een werkplan op om daarmee de verantwoordelijkheden helder te krijgen. Naast dit werkplan staat een communicatieplan ten behoeve van een publiekscampagne in de steigers. Beide procesinstrumenten zijn in juni 2004 gereed en bieden goede aanknopingspunten voor het stadsdeel om bij te dragen aan het leefconcept Wijk zonder scheidslijnen in al zijn facetten.
Naast het overleg tussen opdrachtgevers is het stadsdeel zelf ook bezig met het uitwerken van een intern programma Wijk zonder scheidslijnen. Het is erop gericht om enerzijds de contacten met het maatschappelijke veld en de regievoering op de uitvoerders van zorg en welzijn in IJburg in goede banen te leiden en anderzijds onze eigen organisatie te doordringen van de actualiteit en de uitdagingen die de inrichting van de sociale pijler in een nieuwe wijk ons biedt.

VI. Kinderopvang
Er is een (tijdelijk) tekort aan kinderopvangplaatsen op IJburg. Weliswaar is aan het begin van de IJburglaan een eerste tijdelijke kinderopvang gevestigd. Maar de toenemende vraag uit de wijk loopt vooruit op het beschikbare aanbod van de definitieve voorzieningen voor kinderopvang. Dit tekort is nu al actueel terwijl het nog tot 2006 duurt voordat een aantal definitieve kinderdagverblijven opgeleverd wordt. Projectbureau IJburg en stadsdeel Zeeburg hebben daarom het initiatief genomen om extra ruimte voor tijdelijke kinderopvang beschikbaar te stellen.

Voor tijdelijke kinderopvang in portocabins is een extra locatie vrijgemaakt in blok 1, geschikt voor 2 à 3 groepen. Via een brief zijn alle toekomstige aanbieders van kinderopvang op Haveneiland en Steigereiland uitgenodigd om een plan voor deze locatie in te dienen. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met drie partijen die belangstelling toonden. Na een selectie is gekozen voor Small Society. Dit bedrijf krijgt de gelegenheid de locatie op blok 1 in gebruik te nemen.

VII. Voorpost frontoffice
De communicatie tussen de gemeente en de bewoners wordt verbeterd. Met het PBIJ wordt overlegd over verdergaande samenwerking tussen het bezoekerscentrum en de voorpost.

VIII. Sportvoorzieningen
In april wordt de tijdelijke gymzaal opgeleverd op Groot Rieteiland. Deze sporthal dient primair voor schoolsport, maar zal ook gebruikt worden in de middag- en avonduren . Zeeburg is op dit moment in overleg met OGA over de voorwaarden rond beheer en gebruik van de accommodatie .

IX. Fietsen mee in IJtram
Ondanks de herhaaldelijk door het stadsdeel (en de bewoners) uitgesproken noodzaak om het meenemen van fietsen in de IJtram mogelijk te maken, is dit nog steeds niet zeker.

Het college van b & w heeft besloten om gedurende het eerste jaar dat de IJtram rijdt een proef te starten waarbij de fiets in de tram kan worden meegenomen. Op dit moment bestaat er nog onduidelijkheid over de praktische consequenties van het fietsvervoer per tram, zowel op het gebied van veiligheid, capaciteit als exploitatie. Deze aspecten worden tijdens en na de proef onderzocht en geëvalueerd.

Met de proef moet in de praktijk ervaring worden opgedaan met fietsvervoer in de tram voordat er een definitief besluit valt over het wel of niet meenemen van de fiets in de IJtram. De proef wordt voor de periode van een jaar gehouden, waarna een evaluatie plaatsvindt.
Voorafgaand aan de proef wordt in 2004 in samenwerking met een gedragspsycholoog onderzocht of de veiligheid van het fietsvervoer per tram voldoende is gewaarborgd om de proef te houden. Rapportage hierover door het GVB aan Dienst IVV valt dit voorjaar te verwachten.

X. Evenementen
Het succesvolle tijdelijke strandje op het Haveneiland wordt in elk geval voortgezet. Wanneer de huidige locatie niet langer in gebruik gehouden kan worden i.v.m. de start van de bouw, zal een nieuwe, geschikte, locatie worden aangewezen.
Aanvragen en/of aanbiedingen voor andere tijdelijke evenementen worden altijd in overweging genomen.

Over de organisatie van festivals of andere feestelijkheden overlegt het stadsdeel met de bewonersvereniging.

XI. Muggen
Er is gekozen voor een ecosysteem waar muggen, afhankelijk van de weersgesteldheid, bijhoren. Om muggenoverlast in de huizen tegen te gaan zullen bewoners zelf maatregelen als horren e.d. kunnen aanbrengen.
Het aanbrengen van nestkasten/-stenen voor gierzwaluwen, mits op de juiste hoogte en windrichting, kan een nuttige maatregel zijn. Gierzwaluwen zijn dol op muggen en kunnen per dag zo’ n 1000 insecten verschalken. In 2003 is er een informatiebijeenkomst geweest waar de consortia zijn geïnformeerd over bouwkundige mogelijkheden. Enkele bouwers hebben dit opgepakt. Maatregelen in dit kader blijven echter altijd op vrijwillige basis.

IJburg is in deze kwestie niet uniek: steden en dorpen rond bijvoorbeeld het IJsselmeer kennen alle eenzelfde ‘probleem’.
Van belang is dat de communicatie hierover helder en adequaat is, hetgeen betekent dat er geen valse verwachtingen over maatregelen door de gemeente gewekt moeten worden.

XII. Flexibel gebruik parkeerplaatsen in parkeergarages
Wat zijn er mogelijkheden voor flexibel gebruik van plaatsen in parkeergarages?
Met flexibel gebruik van parkeerplaatsen wordt bedoeld dat de plaats in de loop van de dag door verschillende parkeerders kan worden gebruikt.
Bij parkeergarages gebeurt dat bijvoorbeeld in commerciële parkeergarages. Een andere mogelijkheid is grotere, collectieve bewonersgarages overdag door werknemers van bedrijven op IJburg te laten gebruiken. Het stadsdeel zal daar t.z.t. afspraken over maken met de eigenaren/exploitanten. Bij individuele carports bij de woningen is flexibel gebruik niet mogelijk.

XIII. Autovrije buurt
De Zeeburgse wens om tot een autovrije buurt te komen is meegenomen in de bestuurlijke reactie op het SPvE van het Middeneiland.

XIV. Verkeersveiligheid/parkeerproblemen
IJburglaan zuid
De definitieve inrichting van de IJburglaan is met ongeveer een half jaar vertraagd. Alleen het voetpad en de groenstrook worden nu afgemaakt. De reeds uitgegraven parkeerplaatsen worden opnieuw voorzien van steenslag. Daardoor is het in de loop van april weer mogelijk om aan de huizenkant te parkeren. Automobilisten wijken nu uit naar de achtergelegen straten, hetgeen daar weer overlast geeft. Projectbureau IJburg onderzoekt tijdelijke maatregelen. (zie hierboven) De bewoners zijn per bewonersbrief op de hoogte gesteld van de vertraging van de definitieve inrichting.

Er zijn wel reeds maatregelen genomen om de kruispunten overzichtelijker te maken door het tegengaan van parkeren op de hoeken, en door aanleg van zebra's. Het GVB is verzocht de doeken langs de middenberm te verlagen Dit blijkt echter niet mogelijk ivm met de bescherming (tegen zand) van het werk.

Er wordt gehandhaafd op foutparkeren op de IJburglaan.


Mattenbiesstraat
- Uit politiemetingen blijkt niet dat er te hard wordt gereden in de Mattenbiesstraat. Wel ontstaat door o.m. foutparkeren een tamelijk onoverzichtelijke straat. Zowel nu (tijdelijke inrichting) als in de toekomst zijn er geen parkeermogelijkheden. Dit is deels een ontwerpprobleem. Het ‘nazorgteam’ heeft het ontwerpprobleem geagendeerd; een snelle oplossing is echter niet voorhanden. Aanpassingen in het ontwerp kunnen pas worden gerealiseerd bij de definitieve inrichting.

Zodra bebording en parkeermogelijkheden op de IJburglaan voorhanden zijn (april 2004) kan handhavend worden opgetreden.
-

XV. Planning grotere voorzieningen
Is als bijlage bijgevoegd.

XVI. Dakkamers en –opbouwen in bestemmingsplan
De vraag is of de problematiek van dakopbouwen en – terrassen zoals in het OHG speelt, kan worden voorkomen. Wanneer een regelgeving m.b.t. dakopbouwen en – terrassen niet in het bestemmingsplan geregeld is, is het mogelijk om dergelijke aanpassingen aan te brengen. Gezien de ervaringen op de eilanden Borneo en Sporenburg zou een eenduidige regeling, indien gewenst, opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan.

Dienst RO maakt de bestemmingsplannen voor IJburg; tijdens het ‘Art. 10 overleg’ kan SDZ formeel zijn standpunt inzake dakopbouwen inbrengen. Voorwaarde is dan wel dat het Dagelijks Bestuur hierbij betrokken is en de raad hier over informeert.

XVII. Samenwerking partners
De samenwerking van de gemeente met zorgaanbieders, woningcorporaties en andere partners in IJburg behoort tot het takenpakket van het Programmateam IJburg. Hierin wordt ook aandacht besteed aan Wijk zonder grenzen.Gemaakt door: tibi laatste wijziging: woensdag 02 of June, 2004 UTC [11:08:07] door tibiNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
108 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.04 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.32MB ]   [ 28 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]