Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

voorbeeld statuten

afdrukken
STICHTING


Heden, ****
verschijnt voor mij, mr. Kees Hendrikus Josef Flink, notaris te Utrecht:
de heer Oprichter van der IJburg xxstraat 12, Europees identiteitskaartnummer: ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap)
De comparant verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1.
Naam, zetel en duur
1. De stichting draagt de naam: Stichting Breedband IJburg.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2.
Doel
1.

Artikel 3.
Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- de opbrengsten van de door de stichting verleende diensten;
- de door de uitoefening van de onderneming te maken winst;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Artikel 4.
Bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste elf, welke voor de eerste maal bij deze akte worden benoemd. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Artikel 5.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
Artikel 6.
Bestuurstaak
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7.
Vertegenwoordiging
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 8.
Einde van het bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van een bestuurslid;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9.
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Artikel 10. Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in lid 1 van het volgende artikel van toepassing.
Artikel 11. Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Zijn in de vergadering niet alle bestuursleden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering gehouden, niet eerder dan één week en niet later dan drie weken na de eerste vergadering, waarin geldige besluiten kunnen worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen van de alsdan aanwezige bestuursleden.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Artikel 12. Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in lid 1 van het voorafgaande artikel van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur .
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register genoemd in lid 3 van het voorafgaande artikel.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
Artikel 13.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Slotverklaring
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 worden voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting benoemd:
1. personalia bestuur
2.
3. .
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.Gemaakt door: Serge laatste wijziging: woensdag 06 of April, 2005 UTC [05:39:38] door SergeNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
97 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.49 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.56MB ]   [ 43 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]