burgerij verslag 16-3-2004

 
VERSLAG (Mich van Hees)

Informatie- en discussieavond “IJburg, wijk zonder scheidslijnen”
16 maart in de Zandloper
Organisator: BurgerIJ: dit is het samenwerkingsverband van belangenorganisaties van diverse groepen zorggebruikers uit Amsterdam. Onder het motto “IJburgers, zeggenschap over “wonen, welzijn, zorg” vertegenwoordigt de BurgerIJ toekomstige IJburgers, met en zonder beperking.

Aanwezigen: mv. Marga, Grau en mv. Margriet Teer (beiden bewoner en lid werkgroep voorzieningen IJbrug), dhr. Zeki Canan (bewoner) , dhr. Stef Spicht (projectleider Consortium), dhr. Mich van Hees (projectleider BurgerIJ)

Inleiding
Het plan “IJburg, wijk zonder scheidslijnen” gaat uit van ‘zelfstandig wonen voor iedereen die wil’ of anders gezegd: IJburg moet zo ingericht worden zowel fysiek, sociaal als dienstverlening dat geen enkele bevolkingsgroep bij voorbaat uitgesloten wordt. Achtergrond van dit plan is het beleid van de landelijke overheid dat instellingen (waar mensen wonen) gesloten worden en mensen dus gewoon zelfstandig wonen, eventueel met hulp indien nodig.
De overheid voert dit beleid om drie redenen: (1) mensen met ziekte of beperking willen zo lang mogelijk thuis wonen en mensen die in instellingen wonen willen zo gewoon mogelijk wonen (2) wonen in instellingen wordt niet meer betaalbaar wegens vergrijzing (3) instellingen zitten nu al met personeels tekort. Als mensen zelfstandig wonen, zullen ze zelf ook meer hun eigen boontjes (moeten) doppen.

Het samenwerkingsverband de BurgerIJ is vanaf de start bij dit unieke plan betrokken. Juist vanuit het gezichtspunt van zorggebruikers willen we vernieuwingen initiëren van de zorg- en dienstverlening. Want wij onderschrijven met name het uitgangspunt dat mensen, ook al hebben ze extra zorg of hulp nodig, zij wel zo gewoon mogelijk willen wonen en dat moet ook mogelijk gemaakt worden. We vinden het ook positief dat er veel ruimte is voor de (vertegenwoordiger van) bewoners invloed uit te oefenen bij de realisering van de plannen.
De organisaties die samenwerking binnen BurgerIJ zijn: Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam SGOA, Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform APCP, Federatie van Ouderverenigingen FvO, Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen COSBO, Amsterdam Steunpunt Wonen ASW.

INHOUD Inclusief IJburg
Realiseren van een Inclusief IJburg steunt op 4 randvoorwaarden
1. Fysieke toegankelijkheid van woningen, woonomgeving en voorzieningen
2. Goede zorg- en dienstverlening
3. Sociale toegankelijkheid van bedrijven, verenigingen en voorzieningen
4. Sociaal support / belangenbehartiging

I De fysieke toegankelijkheid
Op IJburg is afgesproken dat er van het totaal aantal woningen 5% bestemd is voor mensen die een indicatie hebben (bijvoorbeeld een verpleeghuisopname). Deze aangepaste woningen kunnen op zichzelf staan of met enkele woningen samen of in een groepswoning. Ook worden minimaal 55% van alle woningen aanpasbaar gebouwd, zodat de woning veranderd kan worden met de behoefte als je ouder of hulpbehoevend wordt. En alle woningen moeten bezoekbaar zijn, zodat je gehandicapte buurman op bezoek kan komen. Toegankelijkheid van woonomgeving, de aansluiting tussen openbaar en privé en de toegankelijkheid van voorzieningen, winkels en bedrijven zijn erg belangrijk. Op Haveneiland West gaat het soms mis, bijvoorbeeld lange stoepen met slechts hier en daar een afrit waar je met kinderwagen of rolstoel de weg op kunt. En bij het restaurant in blok 4 is de entree en ook de toiletten niet toegankelijk.


II De zorg- en dienstverlening
Een loket voor informatie, advies en bemiddeling van diensten zodat je als burger snel aan hulp kunt komen als dat nodig is. De dienstverlening gaat uit van vraag en kwaliteit van leven van de ‘klant’, dus de dienstverlening stelt niet de instellingsregels voorop. Voorlopig is in Mattenbiezenstraat een –nood- gezondheidszorgcentrum van start gegaan. Deze zal in november verhuizen naar het Hofje blok 27.
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan huis is de (op indicatie) ongeplande, langdurige hulp, 24 uur per dag voor alle woningen die in een straal van 200 meter bij een buurtsteunpunt wonen. De diensten die ook gewoon makkelijk zijn als je het druk hebt bijvoorbeeld boodschappendienst, klussen, honden uit laten, catering zijn ook gewoon in te kopen. Deze gemaksdiensten moeten snel van start, zodat ook de bewoners van nu er al plezier van kunnen hebben.

III De sociale toegankelijkheid
Bedrijven en winkels moeten ook mensen met een beperking in dienst nemen en natuurlijk hun diensten ook aanbieden aan alle burgers. Dit geldt natuurlijk ook voor voorzieningen dus inclusief onderwijs en inclusieve recreatie en sport. Hier speelt een belangrijke rol van het stadsdeel. Zij zullen een voorziening of bedrijf moeten informeren over ‘inclusief wonen’ op IJburg en welke gevolgen dat heeft voor het bedrijf of instelling. De scholen op IJburg wisten niet dat van hen verwacht wordt dat zij aan alle kinderen les geven, dus ook als een kind een beperking heeft.

IV sociale support/ belangenbehartiging
Professionele dienstverlening kan maar voor een deel mensen opvangen als zij dat nodig hebben. Heel belangrijk is dat bewoners er ook voor elkaar zijn… en als zij merken dat iemand uit de straat of woonblok het moeilijk heeft, zij de professionele dienstverlening weet in te schakelen. Belangrijk is een bewonersvereniging die ‘inclusief denkt’, dus geen bevolkingsgroepen bij voorbaat uitsluit. Ook is het van belang dat die bewonersorganisatie meedenkt over hoe de dienstverlening beter kan / moet en dat ze een ontmoetingsplaats is waar je andere bewoners tegenkomt. De belangenorganisaties willen samen met het wijkwerk nadenken over een manier waarop de bewonersorganisatie bewoners kunnen adviseren en verwijzen als een bewoner vastloopt en geen oplossing meer ziet.

Actueel
De BurgerIJ maakt een plan hoe “IJburg, wijk zonder scheidslijnen” geëvalueerd en bijgesteld kan worden en hoe ook de bewoners daar een rol in kunnen hebben. Ook organiseert de BurgerIJ informatiebijeenkomsten voor mensen die juist vanwege het Inclusief-wonen-plan op IJburg willen wonen. Eind 2004 hoopt BurgerIJ een aantal taken te kunnen overdragen aan de bewonersvereniging IJbrug.

REACTIES & CONCLUSIES n.a.v. de inleiding:
  1. Fijn dat BurgerIJ opkomt voor de belangen van bewoners op dit terrein. En…verwacht voorlopig niet te veel van de bewoners die al op IJburg wonen. Zij hebben hun handen voorlopig vol aan heel basale dingen zoals opbouwen van een vriendenkring, ophangen van een plank of plaatsen van een hek, het regelen van vervoer of opvang van de kinderen. En verder natuurlijk het benutten van de mogelijkheden van IJburg: Marga en Margriet werpen zich op de watersportvoorzieningen en gaan met bewoners sloepen bouwen.
  2. Aansluiten bij de vragen van de huidige bewoners zou erg in de lijn liggen van ‘IJburg, wijk zonder scheidslijnen’. Momenteel kunnen vragen en klachten wel neergelegd worden bij Vivan, maar veel beter zou het zijn als pro-actief gezocht kan worden naar oplossingen van vragen waar bewoners nu tegenaan lopen. Dus starten van een klussen- en boodschappendienst, stroom voor bewonershuisje, ontmoetingen in de buurt stimuleren en daar als BurgerIJ bij zijn.
  3. Aansluiten met plan voor ondersteuning van bewonersinitiatieven bij hetgeen nu door IJbrug al opgezet wordt. Dus b.v. ook mee bouwen aan het wifi-digitale forum.

Gemaakt door: janneke laatste wijziging: zondag 04 of April, 2004 UTC [11:39:02] door janneke

Het originele document is beschikbaar op http://http://www.ijbrug.nl/ijburg//tiki-index.php?page=burgerij+verslag+16-3-2004